contact us

CONTACT US

Address


충청남도 아산시 배방읍 배방로187번길 10-4, 2층

31490, 10, Baebang-ro 187beon-gil, Baebang-eup, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea Tel


0507-1358-5024E-mail


pdlauncher@naver.comFORM


(제작 의뢰시 아래 내용을 토대로 연락주시면 감사합니다.) 1. 회사(기관)명 :

 2. 담당자 성함/직함 :

 3. 연락처 :

 4. 이메일 :

 5. 프로젝트명 :

 6. 상세내용 :

   ㆍ 제작예산 :

   ㆍ 제작일정 :

   ㆍ 영상 샘플링크 :

   ㆍ 콘티 (자료 이메일 첨부)

  7. 방문경로 : (인스타/구글/네이버/네이버 블로그/플레이스)Address.

충청남도 아산시 배방읍 배방로187번길 10-4, 2층

TEL.

E-mail.

FORM.

(제작 의뢰시 아래 내용을 토대로 연락주시면 감사합니다.)


 

    1. 회사(기관)명 :

    2. 담당자 성함/직함 :

    3. 연락처 :

    4. 이메일 :

    5. 프로젝트명 :

    6. 상세내용 :

      ㆍ 제작예산 :

      ㆍ 제작일정 :

      ㆍ 영상 샘플링크 :

      ㆍ 콘티 (자료 이메일 첨부)

     7. 방문경로 : (인스타/구글/네이버/네이버 블로그/플레이스)